Algemene voorwaarden

KerANNiek is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is hier niet van toepassing.

 

Het inschrijven voor een workshop of het kopen van een product bij KerANNiek leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 

KerANNiek behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

WORKSHOPS

 

De inschrijving voor een workshop is definitief en de overeenkomst komt tot stand na betaling. De deelnemer krijgt enkele dagen voor de start van de workshop/lessenreeks een bevestigingsmail.

 

*Annulatie

• Bij overmacht laat zo snel mogelijk iets weten via e-mail of telefonisch. De annulatie is enkel geldig nadat de ontvangst werd bevestigd door KerANNiek.

 

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (zonder voorafgaande verwittiging van annulatie), gebeurt geen terugbetaling.

 

KerANNiek behoudt zich het recht om een workshop ten allen tijde af te gelaste. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan voor de klant.

 

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan KerANNiek op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

 

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan kerANNiek de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

 

BESTELLINGEN/INSCHRIJVINGEN

 

De klant en KerANNiek komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van KerANNiek hiervoor als een vermoeden van bewijs.

 

KerANNiek streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden, binnen de 5 werkdagen te verzenden (indien op voorraad) en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering door bpost.

 

BETALINGEN

 

Online betalingen gebeuren via het online betalingsplatform MOLLIE. De betaling gebeurt door middel van bancontact of overschrijving. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling. Een bestelling wordt pas behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MOLLIE.

 

KLACHTEN

 

Klachten van de koper die betrekking hebben op een verkeerdelijke levering of op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 10 dagen na levering, schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht.

De koper draagt het breukrisico, in die zin, dat van zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen of in ons atelier aan de koper ter hand zijn gesteld, het risico wat deze producten betreft over gaat op de koper.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 

De collecties zijn eigendom van KerANNiek. Indien deze gekopieerd worden, zal dit leiden tot het innen van een schadevergoeding. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de opdracht of overeenkomst geleverde producten/diensten, ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, gereedschappen, analyses, documentatie, rapporten, berusten uitsluitend bij KerANNiek. De koper kan hier op geen enkele wijze aanspraken doen gelden. Het is de koper uitsluitend toegestaan de van ons gekochte producten in ongewijzigde vorm te verkopen. Het uitdrukkelijk niet toegestaan de producten op enigerlei wijze te wijzigen, verveelvoudigen of kopiëren. Evenmin is het toegestaan eventueel op de producten afgebeelde tekeningen, afbeeldingen, schilderingen, etc. op welke wijze ook te gebruiken, anders dan conform de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KerANNiek.

 

PRIVACY

 

KerANNiek heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden en verbindt zich er toe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.

De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan KerANNiek.